Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PCB i fisk

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.10.2.14

Redovisade halter är lipidnormaliserade halter (5 procent) av PCB6 i fiskmuskel baserat på poolade prover med minst 10 abborrar. För att motsvara god ekologisk status ska lipidnormaliserad halt i fisk vara under 125 µg/kg i sjöar och under 75 µg/kg i kustvatten.

PCB6 i abborre, lipdnormaliserad halt i muskel

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
47 µg/kg (2022).
Utgångsvärde:
8,4 µg/kg (2016).

Kommentar

PCB är industrikemikalier som har använts i stor utsträckning i till exempel fogmassor vid byggnation. PCB är fettlösligt och lagras i vävnaden i fisk. Halten av PCB i fisk har nationellt minskat kraftigt sedan användningen förbjöds på 1970-talet, men ämnena finns fortfarande kvar i miljön eftersom de bryts ner långsamt.

PCB ansamlas i fettvävnaden i fisk. Diagrammet visar medelhalter av summan av sex varianter (kongener) av PCB i abborre. PCB är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla PCB och dioxiner.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>120 µg/kg

1

 God eller bättre

<120 µg/kg