Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Åtgärd TEMA.3.1.29.2.8

Spårning av felanslutningar i ledningsnätet görs främst genom att undersöka förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Indikationer på spillvattenpåverkan följs sedan upp och åtgärdas.

I alla duplicerade ledningsnät finns risk för överläckage av spillvatten till dagvattenledningar. Det kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet. Om spillvatten når dagvattensystemet är risken stor att orenat avloppsvatten leds ut i ett vattenområde. Genom att åtgärda felkopplingar och andra brister i ledningssystemen finns god potential att få ner belastningen av fosfor och andra förorenande ämnen snabbt och kostnadseffektivt.

Det sker ett kontinuerligt arbete i Stockholm och Nacka med att spåra och åtgärda denna typ av fel. De pumpstationer som finns inom avrinningsområdet renoveras enligt ett pågående program för att minska risken för att spillvatten behöver bräddas till Sicklasjön.

Ansvarig organisation
  • Nacka kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-06-29