Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Indikator TEMA.3.1.15.2.8

Växtplanktonsamhället påverkas av faktorer som näring, temperatur, siktdjup och hur fisk- och djurplanktonsamhället ser ut. Därför undersöks både artsammansättning, artantal, andel cyanobakterier, biovolym och klorofyll.

För att bedöma vattenkvaliteten baserat på mätningar av växtplankton i sjöar görs en samlad bedömning av tre huvudparametrar; biomassa, klorofyll a och växtplanktontrofiskt index (PTI). Dessa tre parametrar visar på näringsförhållandena i vattnet och vägs samman för att undvika att en av de tre får alltför stort genomslag. Därefter beräknas en ekologisk kvot som sedan sammanställs till en sammantagen status. Här presenteras den sammanvägda statusbedömningen som är ett medelvärde av de senaste tre årens mätningar. Mer information om de enskilda parametrarna finns i rapporterna från miljöövervakningen.

Växtplankton - sammanvägd statusbedömning

Rad-id Vattenområde Senaste värdet Datum

0

Drevviken

Dålig

2022

1

Husarviken

Dålig

2022

2

Lillsjön

Dålig

2022

3

Långsjön

Dålig

2022

4

Ältasjön

Dålig

2022

5

Sicklasjön

Otillfredsställande

2018

6

Djurgårdsbrunnsviken

Otillfredsställande

2022

7

Råcksta Träsk

Måttlig

2022

8

Trekanten

God

2022

9

Ulvsundasjön

God

2022

10

Magelungen

God

2022

11

Brunnsviken

God

2020

12

Fiskarfjärden

God

2022

13

Flaten

God

2022

14

Judarn

God

2022

15

Kyrkfjärden

God

2022

16

Kyrksjön

God

2022

17

Laduviken

Hög

2022

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

1

 Otillfedsställande

2

 Måttlig

3

 God

4

 Hög