Klimat- och väderstatistik

Bild på SLB:s mätstation Torkel Knutssonsgatan
Foto: Lars Törnquist
Att övervaka klimatförändringar innebär att observera väder under lång tid, oftast flera decennier, för att kunna analysera trender. Här redovisas klimat- och väderstatistik för Stockholm, främst baserat på data från SMHI:s mätstation vid Observatorielunden i centrala Stockholm.

Klimatet beskrivs av de statistiska mått som vädret har på en viss plats eller område för en period på minst några decennier. Att övervaka klimatförändringar innebär alltså att observera väder under lång tid. När man har tillgång till sammanhängande tidsserier kan trendanalyser göras som visar utvecklingen över tiden. Det ger också kunskap om den naturliga variationen i dagens klimat. Genom ökad kunskap om dagens klimat kan prognoser om framtida klimatförändringar sättas in i ett sammanhang.

Övervakningen utgör ett stöd för stadens arbete med klimatanpassning. Särskilt förekomsten av extrema väderhändelser och dess effekter är intressant att analysera. Framtagande av klimatindikatorer gör att förändringarna kan följas och presenteras på ett pedagogiskt sätt. Man bör då man observera att mätserierna är olika långa. Det beror främst på att tillgången på digitala data varierar för olika indikatorer, liksom tidstäckningen för olika mätstationer.

För temperatur och nederbörd redovisas utöver årsvärden även säsongs- och månadsvärden samt förekomst av extremvärden. Indikatorerna visar även utvecklingen avseende förekomst av snö och is samt hydrologiska data för Mälaren och Saltsjön. I de flesta indikatorer redovisas även medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Som komplement till mätserien över medeltemperatur i Stockholm redovisas också en längre mätserie över korrigerad medeltemperatur, som kompenserar för den s.k. värmeöeffekten i tätbebyggd miljö. Denna dataserie är framtagen av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Klimatet i Stockholm i korthet

  • Klimatet har blivit varmare i Stockholms stad de senaste 25 åren, jämfört med referensperioden 1961-1990. Ökningen i årsmedeltemperatur är en dryg grad
    (+1,2°C), uppmätt vid Observatorielunden.
  • Den största temperaturökningen har skett under vintern, ökningen för vissa vintermånader är mer än +1,5°C. Men även juli och augusti har blivit varmare.
  • 2014 var det varmaste året som uppmätts i Stockholm, årsmedeltemperaturen var 8,8°C (drygt två grader varmare än medelvärdet).
  • Årsnederbörden har ökat något, samtidigt som antalet nederbördsdagar har minskat = nederbörden per regntillfälle verkar ha ökat.
  • Stockholm har varit förskonat från skyfall under lång tid, men det kan inträffa vilket år som helst. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm/timme.
  • Snömängderna i Stockholm har gradvis minskat de senaste 100 åren, mer nederbörd faller som regn på vintern.
Tema TEMA.1.2
Senast uppdaterad: 2019-10-01
Kontakt
Tema

klart.se

 

Nyheter

Dokument

Länkar

Mer information

Framtidens klimat i Stockholm

Kort sammanfattning av de senaste prognoserna för hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras till år 2100.