Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

13.1 Säkerställa snöupplag

Snöröjning
Foto: Lennart Johansson
Åtgärd HM.13.1

13.1 Säkerställa platser som långsiktigt kan användas för snöupplag och anpassa dessa så att spridning av mikroplast undviks.

Genom dumpning av snö hamnar mikroplast och andra föroreningar i vattenmiljön. Detta bör undvikas genom att säkerställa platser som kan användas för snöupplag på lång sikt och att anpassa dessa för att undvika spridning. Till exempel bör smältvatten från upplag på land renas innan det leds till sjö eller vattendrag.

Nya ytor ska utses

Trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholm Vatten och Avfall ska i samråd med miljöförvaltningen utse ytor som kan iordningsställas och nyttjas för snöupplag på lång sikt. På längre sikt bör den snö som trots allt måste dumpas även renas, se vidare åtgärd 13.3.

Uppläggsytor försvinner när staden växer

Stadens ambition att bygga fler bostäder och förtäta ytterstaden innebär att ytor som nyttjas som landupplag bebyggs. Staden befinner sig i ett skarpt läge i både västerort och söderort där stora ytor som tidigare använts som snöupplag inom en snar framtid kommer att försvinna. I en rapport från trafikkontoret uppskattas hur stora ytor som behövs för snöhantering i staden.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Trafikkontoret
Stödjande organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2022-10-27