Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Snöhantering och sandupptag

Snöröjning
Foto: Lennart Johansson
Åtgärdsområde HM.13

Snö och gatusand kan fungera som spridningsvägar för mikroplast.

Mikroplast i snö och gatusand kommer från källor som däckslitage, vägmarkeringsprodukter, konstgräsplaner, fallskyddsytor och nedskräpning. När snön smälter och rinner av hårdgjorda ytor bildas dagvatten som ger en ytterligare spridning vidare i miljön.

Trafikkontoret i Göteborg har analyserat gatusand och hittade mikroplaster samt gummi- och bitumenpartiklar, cirka 200–1800 per kg torrvikt. Resultat tyder på att vatten och sand från gatusopningsmaskiner behöver behandlas eller hanteras på sådant sätt att spridning till dagvatten och vattendrag förhindras.

Snö och gatusand

Snö och gatusand kan fungera som spridningsvägar för mikroplast från källor som däckslitage, vägmarkeringsprodukter, konstgräsplaner, fallskyddsytor och nedskräpning. När snön smälter och rinner av hårdgjorda ytor bildas dagvatten som ger en ytterligare spridning vidare i miljön. Det råder dock kunskapsbrist om hur mycket mikroplast som kan spridas på detta sätt och IVL Svenska miljöinstitutet har inte kunnat kvantifiera dessa spridningsvägar för Stockholm.

Inom det pågående VINNOVA-projektet Grön Nano genomförs mikroplastanalyser i urban snö.

Trafikkontoret i Göteborg har analyserat gatusand och hittade mikroplaster samt gummi- och bitumenpartiklar, cirka 200–1800 per kg torrvikt. Resultat tyder på att vatten och sand från gatusopningsmaskiner behöver behandlas eller hanteras på sådant sätt att spridning till dagvatten och vattendrag förhindras.

Snödumpning

Stockholms stad har dispens via länsstyrelsen att vid behov dumpa upp till 800 000 m3 snö i Mälaren och Saltsjön. Detta gäller på fastigheterna Kungsholmen 2:8, Norrmalm 3:42, Södermalm 10:34 samt Ladugårdsgärdet 1:40. Dumpningen är förenad med ett antal olika villkor som att till exempel snömassorna ska komma från stadens egen vinterväghållning och att synligt skräp ska avlägsnas före röjning och dumpning. Vidare gäller att kontroll av miljöpåverkan ska ske enligt kontrollprogram. Dumpning får dessutom bara ske för att klara säkerhet och framkomlighet för samhällsnyttiga funktioner. Den snö som inte kan ligga kvar lokalt eller i strängar transporteras till landupplag i ytterstaden. I dagsläget finns inga specifika krav på eller kontroll av smältvatten från dessa upplag.

Gatustädning

Enligt trafikkontorets uppgifter så använder staden cirka 20 000-50 000 ton halkmaterial en normal vinter. Vid gatustädning sopas sedan uppemot 20 000 ton sand upp.
Det innebär att det kan vara ett stort svinn av halkmaterial med potentiellt innehåll av mikroplast.

Uppdaterad: 2022-10-27