Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Rening av dagvatten till Årstaviken

Åtgärd TEMA.3.1.12.3.5

Årstaviken tar emot stora mängder dagvatten från bebyggelse, industrier och vägar på den södra sidan av viken. Projektets syfte är att på ett kraftfullt sätt minska belastningen av föroreningar från dagvatten i Årstaviken. Drygt hälften av det totala dagvattentillflödet kommer via två tunnlar: Årstatunneln och Årstadalstunneln. Tunnlarna har byggts om för rening av dagvattnet, genom att de försetts med stora sedimenteringsbassänger nära mynningarna. Detta är en ny typ av teknisk lösning som inte tidigare använts i Stockholm Vattens tunnelsystem. Projektet har finansierats av Stockholm Vatten, Vägverket och Miljömiljarden.

Resultat

Ombyggnaden av de två dagvattentunnlarna var klar i slutet av 2007. Vattenkvaliteten i tunnlarna undersöktes 2006, innan arbetet påbörjades. Provtagningarna fortsatte under 2008-2009. Efter dessa inledande undersökningar har det konstaterats att provtagningarna bör fortsätta över en längre tidsperiod, och kompletteras med undersökningar längre upp i systemet, så att en bättre uppfattning kan fås om magasinens avskiljande effekt.

En pumpstation ska byggas för att ta bort sediment från en lågt liggande del av Årstatunneln. Detta arbete är planerat att påbörjas under 2011. Årstadalstunneln, som idag saknar oljeavskiljning, kommer även på sikt att kompletteras med detta.

Under tiden som anläggningarna varit i drift (sedan hösten 2008) har det visat sig att reningen kan förbättras ytterligare. Förbättringen består i att även det flytslam som bildas under sedimenteringsfasen kommer att tas om hand. Stockholm Vatten ska utreda lämplig teknik och komplettera reningsanläggningen för avskiljning av slammet.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02