Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskat läckage från Skrubbatippen

Åtgärd TEMA.3.1.26.7.3

I nordöstra delen av Skrubba i en fd. grustäkt tippades avfall för att fylla ut efter täkten. Tippningen avslutades på 1960-talet. Grundvattnet från tippområdet rör sig mot Drevviken. För att minimera utlakningen av föroreningar i tippen till grundvattnet byggdes den upp med schaktmassor till en kulle för att öka ytavrinningen och täcktes över med ett tätskikt under 2007-2008. Åtgärden bekostades av Miljömiljarden.

Ett kontrollprogram ska upprättas med provtagning och analys av grundvattnets innehåll av tungmetaller och organiska ämnen under minst två år. Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn med stöd av miljöbalken.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2018-08-22