Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.1.1.36

Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Fluoranten i ytvatten - årsmedelvärden

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0055

1

Brunnsviken

2021

0,0045

2

Brunnsviken

2022

0,0028

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,063 µg/l för att motsvara god kemisk status.