Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återmeandring av dike samt översvämningsyta, Flatendiket

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.29

Åtgärden omfattar att återskapa en mer naturlig form längs en cirka 400 meter lång sträcka. En meandring av dikesfåran innebär bland annat att översvämningsfrekvensen inom de omgivande låglänta ytorna ökar, vilket i sin tur ökar områdets potential för näringsrening och flödesutjämning.

Flatendikets nedre del består idag av en rak bred kanal som rinner genom en plan yta på cirka 2,5 hektar. Området är lämpligt för åtgärder eftersom den relativt stora ytan utgör en sista buffertzon för dagvattnet innan det når Flaten.

På den östra sidan av diket ligger en fotbollsplan som översvämmas med jämna mellanrum. Det bör utredas om ytan istället kan användas för återskapande av områdets naturliga hydrologi och miljö.

I de nedersta delarna av åtgärdsområdet har ett dämme av trä tidigare anlagts i syfte att öka flödesutjämningen på ytan uppströms. Dämmet bedöms inte vara ett vandringshinder för fisk vid de flesta flödesförhållanden, men viss anpassning, exempelvis genom en större utskuren del kan vara lämpligt för att säkerställa att fisk tar sig förbi.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Flaten med cirka 35 kg* fosfor per år

*Vid beräkning av fosforreduktion har det huvudsakliga antagandet varit att inga andra åtgärder utförts uppströms som påverkar inkommande fosforflöden. En reduktion av fosforhalten i Flatendiket till följd av åtgärderna "Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen" samt "Breddning och anpassning av övre Flatendiket" har således inte beaktats vid beräkning av fosforreduktion.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31