Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återskapa översvämningsyta, södra Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.31

Översvämningsytan kan återskapas genom att flera trummor läggs under den vägbank som idag skär av den ca 1,5 hektar potentiella översvämningsytan.

Åtgärden berör ett större flackt område som tidigare har kunnat översvämmas vid höga vattenstånd i sjön, har stor potential att hysa höga naturvärden och kan utgöra en viktig del i sjöns buffertsystem för både flödesutjämning och näringsrening.
Trummorna ska läggas plant och på en låg nivå så att det skapas en naturlig interaktion för vattnet mellan sjön och översvämningsytan.

Innan åtgärden vidtas bör det klargöras om det aktuella flacka området utgör en grodlokal eller ej. Då anläggandet av trummor kan medföra att fisk vandrar upp i området bör påverkan på groddjur beaktas vid utformningen av föreslagen åtgärd.

Åtgärden ligger inom Flatens naturreservat och genomförande kan därmed kräva tillstånd eller dispens från reservatsföreskrifterna.

Ansvarig organisation
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31