Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder i Orhemsbäcken

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.30

Åtgärden omfattar gallning av gran och utplacering av död ved och strukturer i och kring bäcken. Dessutom bör rensning och avverkning av lövträd i och kring bäcken undvikas.

Syftet med åtgärderna är att skapa stabiliserande strukturer i vattendraget som minskar erosion och förbättrar vattendragets livsmiljöer.

Uppskattningsvis är det lämpligt att ta bort gran, vars rötter och grenar ger upphov till mer instabilitet till skillnad från andra trädslag, inom en yta om cirka 30 meter från varje sida av vattendraget. Det är viktigt att området där granar ska tas ner märks ut noggrant, eftersom det finns mycket värdefulla bestånd av äldre granskog i området.

Åtgärden i Orhemsbäcken omfattar även, utöver gallring av gran och bevarande av lövträd, att rensning av död ved runt och i vattendraget inte ska utföras samt även att strukturer i form av död ved och block tillförs till bäcken. En viss utplacering av död ved och block har redan utförts i syfte att återskapa naturliga strukturer i vattendraget. Utplaceringen av ved och block i bäcken bör utföras med viss försiktighet så att strukturerna inte utgör något vandringshinder för fisk.

Åtgärden ligger inom Flatens naturreservat och genomförande kan därmed kräva tillstånd eller dispens från reservatsföreskrifterna.

Ansvarig organisation
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31