Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Breddning och anpassning av övre Flatendiket

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.28

Ett förslag till anpassning kan exempelvis vara att diket görs om till ett tvåstegsdike kombinerat med att dikesfåran till viss del tillåts meandra. Det går även att tillskapa flera mindre trösklar som bitvis höjer vattennivån och ger större möjlighet till sedimentation.

Ett tvåstegsdike innebär viss breddning av dikessektionen, men behöver inte påverka mer än ett område om ytterligare cirka två meter.

Åtgärdens huvudsyfte är inte näringsrening utan snarare flödesutjämning och biologisk mångfald. Vegetationen i diket är dock bitvis väldigt tät vilket bidrar till rening av främst partikulärt bundna näringsämnen och föroreningar.

Åtgärden ligger inom Flatens naturreservat och ett genomförande kan därmed kräva tillstånd eller dispens från reservatsföreskrifterna.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Flaten med cirka 25 kg fosfor per år*.

*Vid beräkning av fosforreduktionen har ingen hänsyn tagits till att andra åtgärder eventuellt utförs uppströms som påverkar inkommande fosforflöden. Om dagvattendammen längs Tyresövägen anläggs (åtgärd "Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen", se länk nedan) kommer den att bidra till lägre halter i Flatendiket och därmed en lägre reduktion av fosfor till följd av meandringen.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31