Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.27

Längs med Tyresövägen finns en yta som utgörs av naturmark där en dagvattendamm kan anläggas. Föreslagen utformning är en kombinerad våtmark och översvämningsyta där permanent vatten finns men där en större yta kan tillåtas översvämmas vid höga flöden.

Föreslagen utformning skapar förutsättningar för både näringsrening och biologisk mångfald. Möjliga åtgärdsalternativ är att pumpa in delar av dagvattenflödet till våtmarken som troligen kan anläggas ovanpå och vid sidan av befintliga ledningar.

Under markytan går dagvattenledningar som samlar upp vatten från hela Skarpnäcks tekniska avrinningsområde. Befintliga ledningarna går idag under Tyresövägen med en utloppsnivå på cirka 22,8 meter över havet. I den västra delen, i höjd med östra Skarpnäcksavfarten ligger ledningarnas vattengång på cirka 23,4-23,7 meter över havet. Sträckan mellan punkterna är cirka 400-450 meter. Viss ledningsomdragning kan krävas, alternativt kan systemet öppnas upp längs hela vägen.

Befintliga ledningar med dimension 1400-1600 mm ligger på ett djup på cirka 1,8–2,5 meter under befintlig markyta. Anläggning av en damm till ett djup på cirka 2,5 meter medför därmed att det uppstår stora mängder schaktmassor. För att inte riskera att dämma upp i ledningssystemet kan dammens botten behöva läggas ytterligare något lägre än befintlig vattengång. Föreslagen damm angränsar till Tyresövägen och det är därför viktigt att de geotekniska förhållandena utreds ordentligt vid åtgärdsplaneringen. Trafikverket är väghållare för Tyresövägen.

Delar av området är utpekat i planprogrammet för Bagarmossen och Skarpnäck och genomförande måste stämmas av med stadsbyggnadskontorets områdesplanering.

Åtgärden beräknas minska mängden fosfor till Flaten med cirka 39 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-31