Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.2.3.39

Stockholm Vatten och Avfall utför screening av alla allmänna dagvattensystem nära respektive utlopp för att kunna bedöma eventuell påverkan från utläckage av spillvatten via dagvatten.

I ledningsnät finns en risk för överläckage av spillvatten till dagvattenledningar. Detta kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet. Det kan också finnas mer naturliga förklaringar till påverkan som förekomst av exempelvis djurspillning. Om spillvatten når dagvattensystemet är risken stor för att spillvattnet leds orenat ut i ett vattenområde. Som ett exempel kan en enda felkoppling motsvara ett utsläpp av åtskilliga kilon fosfor och andra miljöstörande ämnen på årsbasis.

Stockholm Vatten och Avfall utför screening av alla allmänna dagvattensystem nära respektive utlopp för att kunna bedöma eventuell påverkan från utläckage av spillvatten via dagvatten. Den primära metoden som används är att mäta förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan kommer att följas upp och utredningar löpande initieras i syfte att identifiera orsakerna till påverkan. Fel som identifierats kommer åtgärdas löpande. Hur fort detta kan ske beror på orsak och omfattning.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-20