Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Verktyg för att minska övergödningen i Tyresåns sjösystem

Åtgärd TEMA.3.1.2.6.11

Stockholms miljöförvaltning beviljades medel från Miljömiljarden för projektet "Verktyg och handlingsplan för kostnadseffektiva åtgärder för att minska övergödningen i Magelungen, Drevviken och Flaten". Projektet pågick åren 2005-2007. Syftet med projektet var att ta fram en handlingsplan som pekar ut de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska näringshalterna i Drevviken och Magelungen samt bibehålla de låga halterna i Flaten.

Resultat

IVL har utfört arbetet och utvecklat den befintliga modellen Watshman. Fosforhalterna i avrinningsområdet har modellerats och en källfördelningsmodell för fosfor har tagits fram. Resultaten visar att det är enskilda avlopp och vägar (trafikdagvatten) som är de största källorna, förutom internbelastningen, till fosfor inom Tyresåns avrinningsområde.

Handlingsplanen ska utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med fosforreduktion inom Magelungens, Drevvikens och Flatens tillrinningsområden. I arbetet med modelleringen har mätdata från Tyresån samlats i en databas. Den har gjorts tillgänglig för allmänheten med hjälp av en interaktiv karta på Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida. Via kartan kan man titta på och ladda ner analysdata från 72 olika mätpunkter inom Tyresån.

För mer information, se Tyresåns vattenvårdsförbunds hemsida: www.tyresan.se