Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - biotillgänglig halt

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.2.2.33

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt av bly i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen PNEC Calculator 1.0. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs utifrån filtrerade halter.

Bly i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

2015

0,003

1

Magelungen

2016

0,003

2

Magelungen

2017

0,002

3

Magelungen

2018

0,003

4

Magelungen

2019

0,001

5

Magelungen

2020

0,001

6

Magelungen

2021

0,002

7

Magelungen

2022

0,002

Datakälla: Filtrerade halter av bly samt DOC-halten har med PNEC calculator beräknats om till biotillgänglig halt, som jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,2 ug/l enligt HVMFS 2019:25.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.