Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.2.2.34

Kadmium är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av kadmium i ytvatten. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 0,006

2021

1

Bällstaån

 0,008

2021

2

Drevviken

 0,003

2021

3

Fiskarfjärden

 0,010

2016

4

Flaten

 0,002

2021

5

Görväln

 0,010

2016

6

Judarn

 0,002

2021

7

Kyrksjön

 0,002

2021

8

Lilla Värtan

 0,006

2021

9

Långsjön

 0,002

2021

10

Magelungen

 0,005

2021

11

Riddarfjärden

 0,002

2021

12

Råcksta Träsk

 0,003

2021

13

Saltsjön

 0,008

2021

14

Sicklasjön

 0,002

2021

15

Trekanten

 0,003

2021

16

Ulvsundasjön

 0,004

2021

17

Årstaviken

 0,009

2021

18

Ältasjön

 0,0010

2021

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning

Kommentar

Halterna jämförs med gränsvärdet på 0,09 µg/l för sjöar respektive 0,2 µg/l för kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,09 µg/l

1

 God

<0,09 µg/l

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.