Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.2.2.34

Kadmium är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av kadmium i ytvatten. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

2018

0,006

1

Flaten

2019

0,007

2

Flaten

2020

0,004

3

Flaten

2021

0,002

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning

Kommentar

Halterna jämförs med gränsvärdet på 0,09 µg/l för sjöar respektive 0,2 µg/l för kustvatten.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.