Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i sediment

Näckrosor och trollslända
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.3.2.19

Tributyltenn, TBT, är en organisk tennförening som använts i båtbottenfärger. Ämnet är nu förbjudet då TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar djurlivet i vattenmiljön, även i halter så låga att de knappt är mätbara.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser men även utbrett i bottensedimentet i Mälaren och flera sjöar.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg ts) Datum

0

Brunnsviken

 270

2016

1

Drevviken

 9,90

2017

2

Flaten

 5,21

2018

3

Judarn

 1,02

2017

4

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 129

2017

5

Kyrksjön

 0,21

2017

6

Lilla Värtan

 96,3

2021

7

Lillsjön

 33,0

2002

8

Långsjön

 11,4

2017

9

Magelungen

 4,29

2017

10

Riddarfjärden

 300

2018

11

Råcksta Träsk

 2,11

2016

12

Saltsjön

 199

2013

13

Trekanten

 19,1

2017

14

Ulvsundasjön

 242

2017

15

Årstaviken

 558

2018

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <1,6 mg/kg i sjöar och kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>1,60 µg/kg ts

1

 Uppnår god kemisk status

<1,60 µg/kg ts