Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

TBT i sediment

Näckrosor och trollslända
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.3.2.19

Tributyltenn, TBT, är en organisk tennförening som använts i båtbottenfärger. Ämnet är nu förbjudet då TBT har hormonstörande egenskaper som påverkar djurlivet i vattenmiljön, även i halter så låga att de knappt är mätbara.

Höga halter av TBT har uppmätts i bottensediment i Stockholm, i synnerhet vid båtuppläggningsplatser men även utbrett i bottensedimentet i Mälaren och flera sjöar.

Tributyltenn (TBT) i ytsediment, TOC-normaliserade halter

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/kg ts)

0

Judarn

2002

0,31

1

Judarn

2017

1,02

Datakälla: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

För att motsvara god kemisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt vara <1,6 mg/kg i sjöar och kustvatten.