Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.28.4

Här redovisas de åtgärder som föreslås enligt det lokala åtgärdsprogrammet och stadens arbete för biologisk mångfald.

Åtgärderna som föreslås syftar till att hantera den befintliga och historiska påverkan inom avrinningsområdet. Nya exploateringar inom avrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I samband med ny exploatering förutsätts en hållbar dagvattenhantering tillämpas samt att kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan inte påverkas i negativ bemärkelse.

De åtgärder som redovisas är förslag på åtgärder som behöver utredas vidare av respektive genomförandeorganisation. I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.

Se även separat sida med äldre åtgärder som genomförts i sjön under åtgärdsarkiv.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Nedsänkt växtbädd vid utlopp från Spångavägen (LÅP)

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2013

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd

Fysiska åtgärder

2015

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Övriga åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Informationsinsats koloniområde

Förslag till åtgärd

Övriga åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Övriga åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Övriga åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Övriga åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Övriga åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Utredningar

8

Förslag till åtgärd
Utredning angående PFOS och PFAS (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

9

Pågående
Fortsatt övervakning av ammoniak (LÅP)

Pågående

Utredningar

Stockholm Vatten och Avfall

Utredningar

10

Förslag till åtgärd
Bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

11

Förslag till åtgärd
Utvärdering av syrgasförhållanden (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredningar

Stockholm Vatten och Avfall

Tema