Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Kyrksjön

Tema TEMA.3.1.28.2

Kyrksjön bedöms ha måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Orsaken är höga halter av ammoniak och PFOS i vatten, samt påverkan på bottenfauna.

Kyrksjön utsätts för olika typer av påverkan som har effekter på det biologiska och kemiska tillståndet i vattnet. Det handlar främst om utsläpp från diffusa källor som, via dagvatten, förs ut i sjön.

Statusklassningen av en vattenförekomst speglar den befintliga vattenkvaliteten utifrån den miljöövervakning som utförs.
Den ekologiska statusen bedöms till Måttlig, baserat på stadens egen miljöövervakning av parametrarna ammoniak och påverkan på bottenfauna. En potentiell källa till ammoniak är användande av gödsel inom de kolonilottsområden som finns i Kyrksjöns avrinningsområde.

Kyrksjön uppnår ej god kemisk status med avseende på PFOS i vatten, samt kvicksilver och bromerade difenyletrar (PBDE) i fisk. Övningar och åtgärder där brandskum nyttjats i närheten av Bromma flygplats utgör en potentiell källa till de förhöjda halterna av PFOS i sjön. För PBDE och kvicksilver gäller nationella kvalitetsundantag då halterna i huvudsak orsakas av atmosfärisk deposition från långväga luftburna föroreningar. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

Till skillnad från många andra vattenförekomster i Stockholms län, har Kyrksjön ingen näringsämnesproblematik.

Uppdaterad: 2021-12-15
Mål