Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Kyrksjön

Mål TEMA.3.1.4.6

Här finner du mer information om Kyrksjön.

Kyrksjön är en liten sjö som ingår i Kyrksjölötens naturreservat i Bromma. Området är ett Natura 2000-område och är ett uppskattat rekreationsområde.

Kyrksjön omges av en tät vassbård och i anslutning till sjön finns en av Stockholms stads största fuktlövskogar som utgör en värdefull lokal för många groddjur samt med ett rikt fågelliv. Fuktlövskogen är resultatet av sänkningar av sjön i mitten av 1800-talet och vid sekelskiftet. Kyrksjön är en kransalgssjö, det vill säga en kalkrik sjö med relativt näringsfattigt och klart vatten och en vegetation som domineras av kransalger. Bevarandesyftet med Natura 2000-området är att vegetationen ska domineras av kransalger, samt att populationen av större vattensalamander som är upptagen i habitatdirektivet ska vara livskraftig. Undervattensvegetationen är bitvis riklig och domineras av kransalgen rödsträfse som växer ända ner till sjöns största djup på 2,5 meter.

Tema