Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 47

2022

1

Drevviken

 40

2022

2

Fiskarfjärden

 18

2022

3

Flaten

 11

2022

4

Görväln

 15

2018

5

Isbladskärret

 250

2022

6

Judarn

 19

2022

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 56

2022

8

Kyrksjön

 24

2022

9

Laduviken

 31

2022

10

Lappkärret

 47

2022

11

Lillsjön

 160

2022

12

Långsjön

 58

2022

13

Magelungen

 21

2022

14

Riddarfjärden

 24

2022

15

Råcksta Träsk

 96

2022

16

Rödstensfjärden

 14

2018

17

Sicklasjön

 45

2022

18

Spegeldammen

 94

2022

19

Trekanten

 16

2022

20

Ulvsundasjön

 30

2022

21

Årstaviken

 31

2022

22

Ältasjön

 38

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

>60 µg/l

1

 Otillfredsställande

40–60 µg/l

2

 Måttlig

24–40 µg/l

3

 God

17–24 µg/l

4

 Hög

<17 µg/l