Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.4.2.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

1975

15

1

Flaten

1976

20

2

Flaten

1977

21

3

Flaten

1978

22

4

Flaten

1979

16

5

Flaten

1980

16

6

Flaten

1981

14

7

Flaten

1982

15

8

Flaten

1983

15

9

Flaten

1984

13

10

Flaten

1985

11

11

Flaten

1986

8,0

12

Flaten

1987

13

13

Flaten

1988

14

14

Flaten

1989

18

15

Flaten

1990

20

16

Flaten

1991

21

17

Flaten

1992

21

18

Flaten

1993

18

19

Flaten

1994

17

20

Flaten

1995

18

21

Flaten

1996

17

22

Flaten

1997

17

23

Flaten

1998

16

24

Flaten

1999

14

25

Flaten

2000

14

26

Flaten

2001

12

27

Flaten

2002

12

28

Flaten

2003

10

29

Flaten

2004

9,0

30

Flaten

2005

8,0

31

Flaten

2006

7,0

32

Flaten

2007

7,7

33

Flaten

2008

7,0

34

Flaten

2009

7,0

35

Flaten

2010

7,0

36

Flaten

2011

7,0

37

Flaten

2012

9,0

38

Flaten

2013

10

39

Flaten

2014

10

40

Flaten

2015

9,0

41

Flaten

2016

8,0

42

Flaten

2017

9,5

43

Flaten

2018

9,7

44

Flaten

2019

8,9

45

Flaten

2020

9,6

46

Flaten

2021

10

47

Flaten

2022

11

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.