Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.1.28.2.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Laduviken

1974

170

1

Laduviken

1975

120

2

Laduviken

1976

100

3

Laduviken

1977

88

4

Laduviken

1978

81

5

Laduviken

1979

92

6

Laduviken

1980

94

7

Laduviken

1981

110

8

Laduviken

1982

120

9

Laduviken

1983

130

10

Laduviken

1984

120

11

Laduviken

1985

110

12

Laduviken

1986

98

13

Laduviken

1987

99

14

Laduviken

1988

100

15

Laduviken

1989

99

16

Laduviken

1990

100

17

Laduviken

1991

100

18

Laduviken

1992

100

19

Laduviken

1993

92

20

Laduviken

1994

75

21

Laduviken

1995

77

22

Laduviken

1996

74

23

Laduviken

1997

78

24

Laduviken

1998

72

25

Laduviken

1999

81

26

Laduviken

2000

86

27

Laduviken

2001

100

28

Laduviken

2002

97

29

Laduviken

2003

87

30

Laduviken

2004

59

31

Laduviken

2005

43

32

Laduviken

2006

32

33

Laduviken

2007

39

34

Laduviken

2008

39

35

Laduviken

2009

48

36

Laduviken

2010

40

37

Laduviken

2011

38

38

Laduviken

2012

28

39

Laduviken

2013

28

40

Laduviken

2014

27

41

Laduviken

2015

28

42

Laduviken

2016

37

43

Laduviken

2017

43

44

Laduviken

2018

43

45

Laduviken

2019

35

46

Laduviken

2020

32

47

Laduviken

2021

30

48

Laduviken

2022

31

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.