Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - filtrerad halt

Indikator TEMA.3.1.4.2.8

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av zink i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Zink i ytvatten- årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Flaten

2018

1,5

1

Flaten

2019

1,7

2

Flaten

2020

1,9

3

Flaten

2021

1,8

4

Flaten

2022

1,1

Datakälla: Miljögiftsövervakning av ytvatten

Kommentar

Gränsvärdet för god vattenstatus i kustvatten 1,1 µg/l.