Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.1

Förebyggande arbete och förbättrad drift- och skötsel av allmän platsmark föreslås för att motverka förorening av dagvattnet.

Det kan exempelvis handla om förbättrad drift- och skötsel av allmän platsmark som gatusopning, städning, minskad gödsling, mer extensivt skötta gräs- och ängsytor och rensning av dagvattenbrunnar. Även byte av förzinkade yttre installationer och byggnadsdelar som belysningsstolpar, räcken och tak till material med mindre påverkan på dagvattnet är exempel på förebyggande åtgärder.
Att välja bra byggmaterial minskar risken för spridning av föroreningar via dagvattnet. I enlighet med Stockholms stads kemikalieplan ska den som avser att använda ett material som kommer i kontakt med vatten och som innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25 alltid bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen.

Ansvarig: Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning samt trafikkontoret. Huddinge kommun, stadsmiljöavdelningen.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
  • Stockholms stad
  • Trafikkontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2021-02-18