Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Infiltrationsyta vid Måsvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.8A

En infiltrationsyta föreslås längs Måsvägen för att rena dagvatten innan det leds vidare till Långsjön.

Det går en dagvattenledning längs Måsvägen men det finns bara en rännstensbrunn i gatan. En stor del av vägdagvattnet rinner därför idag ut i vägrenen som består av grus. Beroende på hur packat gruset är kan markens genomsläpplighet variera och utläggning av makadam kan därför bli aktuellt. En utredning bör genomföras för att bestämma möjligheten för dagvatten att infiltrera i området, samt om bergschakt kan behövas. Om infiltrationsmöjligheten är god kan det vara överflödigt att anlägga ett makadammagasin i gatan.
Reningseffekten i diket är relativt begränad och uppskattas till 0,02 kilo fosfor/år.