Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kommunikation med boende

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.7

För att minska utsläpp av näringsämnen och miljögifter föreslås ökad samverkan med boende i området.

Långsjöns avrinningsområde består till övervägande del av villaområden samt en del natur- och gräsmark. En stor del av strandområdet utgörs av privat tomtmark. En ökad medvetenhet om vad fastighetsägare själva kan göra för att begränsa utsläpp av näringsämnen och miljögifter till sjön är av betydelse. Det kan göras genom informationskampanjer som bland annat handlar om att undvika biltvätt på tomten och oförsiktig gödsling av trädgård.
Samverkan med boende kan även omfatta stöd till att anordna dagvattenlösningar på privat mark, till exempel stuprörsutkastare och planteringsbäddar. Förslag och idéer som motiverar naturliknande trädgårdar som gynnar sjöns hydromorfologi är ytterligare exempel på vad som kan ingå i dialogen med boende runt sjön.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02