Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Minskning av bräddningen till Långsjön

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.3

För att förbättra vattenkvalitén föreslås en minskad bräddning till Långsjön.

Bräddningar av spillvatten beror på överbelastning i avloppsledningssystemet eller på tekniska fel. Bräddningen medför ökad näringstillförsel och förhöjda bakterietal, vilket är negativt för t.ex badvattenkvaliteten.

Bräddningar kan ske från tre dagvattenutlopp på Stockholms sida av Långsjön. Även om tillskottet av fosfor till sjön i samband med bräddningar beräknas vara relativt litet bör det långsiktiga målet vara att inga bräddningar av spillvatten ska kunna ske. Det är samtidigt viktigt att se till att detta inte medför att VA-abonnenterna riskerar att få översvämningar i sina fastigheter.