Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utökad miljögiftsprovtagning av sjövatten

Aktivitet TEMA.3.1.5.3.10

Provtagning av miljögifter i vatten föreslås för att öka kunskapen om sjöns kemiska status.

I Långsjön har föroreningar inom gruppen PAH och PCB provtagits i sediment men inte i vattenfas. Gränsvärden som anges för dessa föroreningsgrupper anges enbart i vattenfas. För att kunna statusklassa dem bör även provtagningar av vatten utföras. Dessa föroreningar kan vara kopplat till markföroreningar från tidigare verksamheter.
Provtagningar rekommenderas även av tidigare använda bekämpningsmedel med lång nedbrytningstid. Dessa kan ha kommit från två handelsträdgårdar som tidigare funnits inom avrinningsområdet. Det är möjligt att bekämpningsmedel som DDT, Aldrin och Dieldrin, vilka utgör prioriterade ämnen enligt vattendirektivet, har använts. Dessa ämnen har gränsvärden för vatten varför vattenanalyser behövs för att kunna avgöra om miljökvalitetsnormerna i Långsjön klaras.