Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Våtmark vid Myrvägen

Åtgärd TEMA.3.1.5.3.17A

En våtmark som samlar upp och renar dagvatten föreslås vid Myrvägen. Våtmarken kan ge skydd mot översvämningar vid kraftiga regn och bidrar även med ökat rekreationsvärde och biologisk mångfald.

Området som avrinner till den tänka våtmarken består idag till stor del av kuperad tomtmark och detta medför att det på flera platser är svårt att leda dagvattnet till ytliga dagvattenlösningar uppströms i området. Därför är en våtmark vid utloppet mer passande. Reningseffekten i våtmarken uppskattas till 1,9 kilo fosfor/år.

Platsen där våtmarken föreslås ligger inom Älvsjöskogens naturreservat vilket medför att tillstånd behöver sökas för åtgärden. Anläggande av våtmark finns inte kommenterat i skötselplanen för naturreservatet men då våtmarken främjar biologisk mångfald i området är det förhoppningsvis en godtagbar förändring.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04