Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.23.2.11

Kadmium är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av kadmium i ytvatten. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013.
Senaste värdet:
0,05 µg/l (2018).
Utgångsvärde:
0,02 µg/l (2013).

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för kadmium i Drevviken och Årstaviken som har längst mätserier. Man kan ana en svag minskning av halterna, men ännu är det för tidigt att säga om minskningen är signifikant.

Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,09 µg/l för sjöar respektive 0,2 µg/l för kustvatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Ej god

>0,2 µg/l

1

 God

<0,2 µg/l

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2021-12-02