Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kadmium i ytvatten - filtrerad halt

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Indikator TEMA.3.1.23.2.11

Kadmium är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av kadmium i ytvatten. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Kadmium i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2013

0,02

1

Brunnsviken

2014

0,010

2

Brunnsviken

2015

0,05

3

Brunnsviken

2016

0,04

4

Brunnsviken

2017

0,02

5

Brunnsviken

2018

0,05

6

Drevviken

2009

0,006

7

Drevviken

2010

0,005

8

Drevviken

2011

0,006

9

Drevviken

2012

0,005

10

Drevviken

2013

0,004

11

Drevviken

2014

0,005

12

Drevviken

2015

0,010

13

Drevviken

2016

0,010

14

Drevviken

2017

0,005

15

Drevviken

2018

0,004

16

Fiskarfjärden

2016

0,010

17

Flaten

2018

0,006

18

Görväln

2016

0,010

19

Judarn

2015

0,010

20

Judarn

2016

0,010

21

Judarn

2017

0,005

22

Judarn

2018

0,007

23

Kyrksjön

2015

0,010

24

Kyrksjön

2016

0,010

25

Kyrksjön

2017

0,005

26

Kyrksjön

2018

0,004

27

Lilla Värtan

2016

0,04

28

Lilla Värtan

2017

0,010

29

Lilla Värtan

2018

0,02

30

Långsjön

2015

0,010

31

Långsjön

2016

0,010

32

Långsjön

2017

0,006

33

Långsjön

2018

0,005

34

Magelungen

2015

0,010

35

Magelungen

2016

0,010

36

Magelungen

2017

0,004

37

Magelungen

2018

0,004

38

Riddarfjärden

2016

0,02

39

Riddarfjärden

2017

0,008

40

Riddarfjärden

2018

0,005

41

Råcksta Träsk

2015

0,010

42

Råcksta Träsk

2016

0,010

43

Råcksta Träsk

2017

0,008

44

Råcksta Träsk

2018

0,010

45

Saltsjön

2009

0,010

46

Saltsjön

2010

0,010

47

Saltsjön

2011

0,010

48

Saltsjön

2012

0,007

49

Saltsjön

2013

0,02

50

Saltsjön

2014

0,009

51

Saltsjön

2015

0,02

52

Saltsjön

2016

0,03

53

Saltsjön

2017

0,010

54

Saltsjön

2018

0,09

55

Trekanten

2017

0,005

56

Trekanten

2018

0,006

57

Ulvsundasjön

2016

0,010

58

Ulvsundasjön

2017

0,006

59

Ulvsundasjön

2018

0,04

60

Årstaviken

2009

0,010

61

Årstaviken

2010

0,010

62

Årstaviken

2011

0,009

63

Årstaviken

2012

0,008

64

Årstaviken

2013

0,007

65

Årstaviken

2014

0,007

66

Årstaviken

2015

0,010

67

Årstaviken

2016

0,010

68

Årstaviken

2017

0,010

69

Årstaviken

2018

0,004

Datakälla: Miljöförvaltningens miljögiftsövervakning

Kommentar

Undersökningarna visar likartade årsmedelvärden (löst halt) för kadmium i Drevviken och Årstaviken som har längst mätserier. Man kan ana en svag minskning av halterna, men ännu är det för tidigt att säga om minskningen är signifikant.

Halterna ligger i samtliga lokaler betydligt under miljökvalitetsnormen (MKN) på 0,09 µg/l för sjöar respektive 0,2 µg/l för kustvatten.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-10