Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bens(b)fluoranten i ytvatten

Indikator TEMA.3.1.13.1.51

Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.

Bens(b)fluoranten i ytvatten - årsmaxvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

2020

0,0078

1

Brunnsviken

2021

0,0050

2

Brunnsviken

2022

0,0025

Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad

Kommentar

Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.