Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i fisk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.25.1.46

Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Globala utsläppskällor är småskalig guldutvinning, förbränning av kol, smältverk, krematorier samt avfallsförbränning. Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Det är därför viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kvicksilver och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för kvicksilver. Undantaget gäller då högra halter av kvicksilver främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla kvicksilver.

Kvicksilver i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 300

2019

1

Djurgårdsbrunnsviken

 190

2019

2

Trekanten

 140

2019

3

Riddarfjärden

 130

2019

4

Magelungen

 120

2019

5

Drevviken

 120

2019

6

Flaten

 120

2019

7

Lilla Värtan

 100

2019

8

Ulvsundasjön

 100

2019

9

Årstaviken

 99

2019

10

Fiskarfjärden (n)

 96

2016

11

Görväln

 67

2016

12

Långsjön

 42

2019

13

Judarn

 37

2019

14

Råcksta Träsk

 16

2019

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <20 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är kvicksilver i fiskmuskel baserat på poolade prover om minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>20 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<20 µg/kg

Uppdaterad: 2021-03-24