Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kvicksilver i fisk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.3.1.13.1.46

Kvicksilver kan spridas över mycket långa avstånd i atmosfären. Globala utsläppskällor är småskalig guldutvinning, förbränning av kol, smältverk, krematorier samt avfallsförbränning. Kvicksilver sprids även genom utsläpp från industrier, utlakning från soptippar och genom spridning av avloppsslam.

Kvicksilver som redan spridits i miljön finns kvar under mycket lång tid och ansamlas i mark, vatten och i levande organismer. Det är därför viktigt att användningen och utsläppen av kvicksilver minskas.

Kvicksilver och de flesta föreningar där kvicksilver ingår är giftiga för djur och miljö. För miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster gäller ett nationellt kvalitetsundantag för kvicksilver. Undantaget gäller då högra halter av kvicksilver främst beror på atmosfäriskt deposition från långväga luftburna föroreningar varför problemet är svårt att åtgärda lokalt. Halterna av dessa ämnen får däremot inte öka.

Jämförelse med gränsvärdena ger en indikation om när negativa effekter för fisk kan uppkomma. Gränsvärdena är inte avsedda att användas för kostrekommendationer för människor. Livsmedelsverket har särskilda kostråd för hur ofta man kan äta fisk som riskera att innehålla kvicksilver.

Om du vill veta mer om kostråd gällande insjöfisk så kan du besöka Livsmedelsverkets webbplats.

Kvicksilver i abborre, halt i muskel

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/kg) Datum

0

Brunnsviken

 390

2022

1

Djurgårdsbrunnsviken

 310

2022

2

Lilla Värtan

 190

2022

3

Trekanten

 190

2022

4

Riddarfjärden

 130

2022

5

Sicklasjön

 130

2022

6

Magelungen

 120

2022

7

Ulvsundasjön

 110

2022

8

Fiskarfjärden

 100

2022

9

Görväln

 87

2022

10

Drevviken

 78

2022

11

Judarn

 72

2022

12

Flaten

 64

2022

13

Långsjön

 49

2022

14

Råcksta Träsk

 42

2022

15

Årstaviken

 38

2022

16

Ältasjön

 23

2022

Datakälla: För att motsvara god kemisk status ska halter i fisk vara <20 µg/kg i sjöar och kustvatten.
Redovisade halter är kvicksilver i fiskmuskel baserat på poolade prover om minst 10 abborrar.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Uppnår ej god kemisk status

>20 µg/kg

1

 Uppnår god kemisk status

<20 µg/kg