Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nya Slussen - ökad avtappning från Mälaren

Fågelperspektiv över Nya Slussen
Nya Slussen, illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor
Åtgärd TEMA.3.1.10.3.6

Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I dag är avtappningskapaciteten inte tillräcklig och översvämningsrisken runt Mälaren är därför stor. Detta kan medföra allvarliga konsekvenser för många samhällsviktiga funktioner i Mälardalen.

Pågående klimatförändringar bedöms ge upphov till ökade nederbördsmängder och högre avrinning, särskilt under vinterhalvåret. För att undvika att Mälarens stränder översvämmas måste avtappningen kunna ökas vid tillfällen med höga vattennivåer. Genom ombyggnaden av Slussen i Stockholm och en ny reglering av Mälaren blir det möjligt att tappa mer vatten från Mälaren till Saltsjön jämfört med idag. Översvämningsrisken kommer då att minska drastiskt.

Avtappningskapaciteten vid Nya Slussen blir högre än idag. Samtidigt fördubblas kapaciteten i Hammarby kanal. Detta beräknas vara tillräckligt för att skydda Mälaren mot översvämningar de närmsta 100 åren. På längre sikt kommer den pågående havsnivåhöjningen emellertid kräva att andra åtgärder görs för att förhindra saltvatteninträngning från Östersjön. Läs mer om det i skrifterna från SMHI och Länsstyrelsen, se faktarutan "Dokument" nedan.

Resultat

Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 21 januari 2015 dom i målet som innebar att tillståndet från Mark- och miljödomstolen, från 13 februari 2014, i huvudsak står fast. Denna dom överklagades till Högsta Domstolen (HD) av fyra överklagande parter. Den 20 augusti 2015 meddelade Högsta Domstolen att de inte beviljar prövningstillstånd. Det innebär att domen från 21 januari står fast. Staden har därmed lagakraftvunna tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren.

Kommunstyrelsen i Stockholms stad har fattat beslut om Victoriaslussen som namn på den nya slussanläggningen mellan Mälaren och Saltsjön. Victoriaslussen består av två avbördningskanaler och en slusskanal. Hösten 2021 anlände den första luckan för montering i den södra avbördningskanalen, närmast Södermalm.

Den södra avbördningskanalen togs i drift hösten 2022, och reglerar Mälarens vattennivå enligt nuvarande vattendom. I slutet av 2025 beräknas hela den nya slussanläggningen kunna tas i drift. Då införs också den nya regleringen av Mälarens vattennivå, enligt den nya vattendomen.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-21