Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i ytvatten - filtrerad halt

Foto av Riddarfjärden från Långholmen
Foto: Christer Lännergren
Indikator TEMA.3.1.10.2.23

Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.

Bly i ytvatten - årsmedel filtrerad halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

2015

0,02

1

Magelungen

2016

0,03

2

Magelungen

2017

0,010

3

Magelungen

2018

0,03

4

Magelungen

2019

0,010

5

Magelungen

2020

0,010

6

Magelungen

2021

0,02

7

Magelungen

2022

0,010

Datakälla: Filtrerade halter av bly i kustvatten jämförs med gränsvärdet för kemisk status på 1,3 ug/l enligt HVMFS 2019:25. Bedömning av sjöar och vattendrag görs baserat på biotillgänglig halt.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.