Nederbördsdagar

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 173 nederbördsdagar per år.

Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden
Mätserie Senaste värdet Datum
Årsvärden 157 2016
Normalvärde 1961-1990 173 2016
Linjär trend 165 2016
Datakälla: SMHI

Kommentar

Tidsserien visar att det finns en betydande variation från år till år. En linjär trendberäkning visar på en svagt minskande trend för antal nederbördsdagar per år för perioden 1961-2016. Under denna period var antalet nederbördsdagar i genomsnitt 170 per år. Flest nederbördsdagar registrerades under 1967 med 211 st. Minst antal är från 1975 och 1989 med 140 st. Under 2016 hade Stockholm 157 nederbördsdagar.
Indikator TEMA.1.2.13
Senast uppdaterad: 2018-01-25

Mer information