Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

3.2 Kravställa skräpfria byggen

Byggarbetsplats med lyftkranar
Hagastaden. Foto Lennart Johansson
Åtgärd HM.3.2

3.2 Kravställa att byggarbetsplatser ska vara fria från skräp.

Stadens byggarbetsplatser ska vara fria från skräp. Det åligger varje ansvarigt bolag och nämnd att ställa detta krav i alla bygg- och anläggningsprojekt. Producentansvar gäller där avfall uppkommer. I Sverige finns lagstadgat producentansvar för bland annat förpackningar.

Miljöplan

Stadens förvaltningar och bolag ska tydligt formulera krav på att byggarbetsplatser ska vara fria från skräp. Beskrivning och motivering ska framgå i en projektspecifik miljöplan där avfallshanteringen ingår.

Krav på entreprenören

Vid upphandling ska miljökrav ställas på entreprenören. I dennes miljöplan ska det framgå hur nedskräpning undviks under genomförandet av entreprenaden.
Entreprenören ska följa ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning” och genomföra specifika åtgärder för att minska mikroplastspridningen. Stadens byggande och anläggande aktörer ansvarar för att kraven uppfylls i ordinarie miljöstyrning och uppföljning.

De externa byggherrar som bygger på stadens mark kan säkerställa att de uppfyller gällande lagstiftning avseende kravet på försiktighetsmått enligt miljöbalken. Exempelvis genom kravställning på sina entreprenörer och rutinmässigt uppföljningsarbete avseende nedskräpning av byggarbetsplatser. Byggherren kan exempelvis följa ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning” och genomföra specifika åtgärder för att minska mikroplastspridningen.

Utdrag ur ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”

  • Ta hänsyn till potential för materialåtervinning och återtagande av spill för materialåtervinning vid val av material.
  • Minimera mängden spill av material vid projektering.

Riktlinjerna kompletteras med:

  • Minimera nedskräpning på byggarbetsplatsen
Ansvarig organisation
  • Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag
Uppdaterad: 2022-10-27