Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendamm vid Sjötorpsvägen

Våtmarksområde vid Sjötorpsvägen i Drevvikens naturreservat. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Våtmarksområde vid Sjötorpsvägen i Drevvikens naturreservat. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.1.1.2.C5

En dagvattendamm föreslås i våtmarksområdet söder om Sjötorpsvägen i Huddinge. Anläggningen kan rena vatten från de olika tillflödena innan utsläpp till Drevviken. Genom att anlägga dammar där dagvattnet fördröjs kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn och kan bidra till biologisk mångfald.

Söder om Sjötorpsvägen ligger ett stort våtmarksområde som ingår i Drevvikens naturreservat. Ett stort antal mindre dagvattenledningar från Norra Länna och Skogås mynnar i området. Delar av området kan omgestaltas till en dagvattendamm eller våtmark som samlar upp och behandlar alla de olika tillflödena innan utsläpp till Drevviken. Utloppspunkten från dagvattenledningarna ligger väster om järnvägsspåren och en dagvattenanläggning kan med fördel anläggas här. Området ligger dock inom den nya detaljplanen för Österhagen där det planeras för dagvattenhantering på platsen och en eventuell åtgärd behöver samordnas med planprojektet.

Om åtgärden anläggs inom naturreservatet behöver dispens sökas från schaktförbudet som råder där. Bärigheten antas vara dålig vilket försvårar anläggningsarbeten. Möjligheten till rensning av sediment behöver ordnas. Ansvarig för åtgärden beror på om den hamnar inom naturreservatet eller inom detaljplaneområdet, vilket bestäms i ett senare skede.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 4-7 kilo fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04