Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Dagvattendammar vid Länna industriområde

Jordbruksmark på Lissmaåns norra strand nedanför Länna industriområde. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Jordbruksmark på Lissmaåns norra strand nedanför Länna industriområde. Foto: WRS och Naturvatten (2017).
Åtgärd TEMA.3.1.1.2.C1

Dagvattendammar föreslås mellan Länna köpcenter och Nynäsvägen för att rena dagvatten från Länna industriområde och köpcentret. Genom att bygga dammar där dagvattnet samlas upp kan vattnet renas innan det leds vidare. De skyddar också mot översvämningar och kan bidra till biologisk mångfald.

Orenat dagvatten från delar av Länna industriområde och eventuellt delar av Länna köpcenter leds i dagsläget till Lissmaån via bl a en dagvattenledning intill väg 73. Två ytor bedöms vara lämpliga för dagvattendammar för detta huvudflöde: ett mindre skålformat område där dagvattenledningen övergår i ett öppet dike som följer påfarten till 73:an söderut och ett större område på norra sidan av Lissmaån där en damm skulle kunna schaktas eller dämmas upp. Det kan även finnas möjlighet att anlägga en dagvattendamm eller annan reningsanläggning för avrinningen från industriområdets sydvästra sida och mindre utsläpp från köpcentret.

Åtgärden bedöms minska mängden fosfor till Drevviken med 29-48 kg fosfor per år.

Ansvarig organisation
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-04