Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning med aluminium i Drevviken

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.A1

Fosforfällning föreslås för att minska det interna fosforläckaget i Drevviken. Det är ett sätt att restaurera övergödda sjöar med för hög halt av lättrörlig fosfor i sedimenten. Den vanligaste metoden när man fäller fosfor är att tillsätta aluminium direkt i sedimenten eller i bottenvattnet i sjöns djupa delar.

Fosforfällning är en kostnadseffektiv metod för att minska internbelastningen i en sjö genom att öka sedimentens fosforbindande förmåga. Åtgärden föreslås utföras som en sedimentbehandling med polyaluminiumklorid (PAX). Det är angeläget att åtgärden kombineras med genomförandet av dagvattenåtgärder på land för att minska den externa belastningen, annars kommer effekten av fällningen endast att vara tillfällig. Det är även nödvändigt att genomföra fosforfällning i de uppströms liggande sjöarna Magelungen, Orlången och Trehörningen för att effekten av en fällning i Drevviken inte ska gå om intet. Samtliga sjöar är planerade att behandlas inom de närmsta åren.

Frisättningen av fosfor från sedimenten till vattenmassan beräknas minska med 3000 kg fosfor per år om en aluminiumbehandling av sedimenten genomförs.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Kontakt
Uppdaterad: 2022-04-28