Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av potentiellt förorenade områden


Marksanering av Beckholmen
Aktivitet TEMA.3.1.1.2.15

Inom Stockholms stad finns flertalet potentiellt förorenade områden som identifierats och klassificeras enligt länsstyrelsens MIFO-metodik.

Vid strategisk prioritering av tillsynsobjekt som exempelvis båtuppläggningsplatser, deponier och brandövningsplatser bör spridning och påverkan på vattenförekomster och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna beaktas.

För att klargöra potentiell spridning till vatten kan en inledande genomgång av befintligt underlag för de potentiellt förorenade områdena inom ett avrinningsområde behöva utföras. En övergripande utvärdering av vilka områden som kan utgöra en källa till de förhöjda halterna i respektive recipient kan ge information för vidare källspårning. Källspårning med provtagning av olika tillflöden och beräkning av massbalans kan ge vidare uppgifter om olika källors betydelse.

Beaktande av spridning och påverkan på ytvatten vid strategisk planering av tillsynsobjekt gäller övergripande inom hela Stockholms stad och åtgärden är övergripande för samtliga vattenområden.