Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Aktivitet TEMA.3.1.26.2.A2(3)

Tillsyn och kontroll av potentiellt förorenade områden föreslås för att identifiera källor och ge förslag till åtgärder för att minska miljögifterna i Drevviken. Utredningen kan ge information om vilka förorenade områden som ska prioriteras för framtida tillsynsåtgärder.

Inom avrinningsområdet finns 192 potentiellt förorenade områden enligt länsstyrelsens MIFO-inventering, bland annat två nedlagda deponier i Skrubba och i Sköndal. Majoriteten av områdena är inte riskklassade, det vill säga de har främst inkluderats baserat på information om nuvarande och historiska verksamheter i området men där föroreningssituationen inte har utretts.

En grundlig genomgång av befintligt underlag för de 192 potentiellt förorenade områdena bör utföras. En utvärdering avseende vilka områden som kan utgöra en källa till de förhöjda halterna av PBDE, PCB, PFOS, TBT och antracen i Drevviken har inte utförts inom ramen för framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-02-09