Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Åtgärd TEMA.3.1.26.2.A3(2)

I ledningsnät finns en risk för överläckage av spillvatten till dagvattenledningar. Detta kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet. Om spillvatten når dagvattensystemet är risken stor för att spillvattnet leds orenat ut i ett vattenområde. En felkoppling kan motsvara ett utsläpp av åtskilliga kilon fosfor och andra miljöstörande ämnen på årsbasis.

I Stockholm och Huddinge utför Stockholm Vatten och Avfall en screening av alla allmänna dagvattensystem nära respektive utlopp i Drevviken för att kunna bedöma eventuell påverkan från utläckage av spillvatten via dagvatten. Den primära metoden som används är att mäta förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan kommer att följas upp och utredningar löpandeinitieras i syfte att identifiera orsakerna till påverkan. Fel som identifierats kommer åtgärdas löpande.
I Haninge kommun finns spårningar av felkopplingar med i VA-avdelningens verksamhetsplan och samtal pågår om när arbetet ska komma igång.
Tyresö arbetar aktivt med att undersöka och leta efter tillskottsvatten från dagvatten till spillvattenledningarna och även motsatsen, spillvatten till dagvattenledningarna. Målsättningen är att minska flödet av avloppsvatten in till spillvattenpumpstationerna och därmed minska bräddningarna till recipienterna.
Andra aktörer, så som Stiftelsen Stora Sköndal, som har relativt stora markområden inom Drevvikens avrinningsområde, har ett VA-ledningsnät där dagvattenutlopp och felkopplingar skulle kunna förekomma. Dessa aktörer bör på motsvarande sätt säkerställa att inga fel i ledningsnätet förekommer.

Ansvarig organisation
  • Haninge kommun
  • Huddinge kommun
  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Stockholms stad
  • Tyresö kommun
Uppdaterad: 2021-03-12