Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utreda möjligheten att genomföra åtgärder i andra kommuner

Aktivitet TEMA.3.1.1.2.U4

Om förutsättningar att genomföra åtgärder saknas i den egna kommunen, kan det bli aktuellt att genomföra åtgärder i en annan kommun. De juridiska möjligheterna att genomföra detta behöver utredas.

Utgångspunkten i åtgärdsarbetet för att nå god vattenstatus i Drevviken är att samtliga kommuner inom avrinningsområdet ska ansvara för att åtgärda sin del av belastningen genom att vidta åtgärder inom sin geografiska del av området. Åtgärderna som föreslås inom det lokala åtgärdsprogrammet matchar den befintliga belastningen från framförallt bebyggelse och olika verksamheter. För att ta fram så kostnadseffektiva åtgärder som möjligt har utgångspunkten varit att föreslå åtgärder på platser som bedömts vara mest lämpliga med hänsyn till naturliga höjdförutsättningar, markens egenskaper, tillgänglighet och åtgärdens genomförbarhet utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. I specifika fall, t.ex. vid brist på fysiskt lämpliga platser för åtgärder, kan det bli aktuellt för kommuner att genomföra eller finansiera åtgärder i en annan kommun.