Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Årsungar av större vattensalamander
Årsungar av större vattensalamander efter inplantering. Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.14

Kyrksjön är avsatt som Natura 2000-område med anledning av den större vattensalamandern. På senare år förvann dock arten från lokalen, varför man år 2007 anlade en mindre damm intill sjön i hopp om att groddjur skulle etablera sig. Dammen har därefter utökats i syfte att återskapa en ännu bättre livsmiljö för den större vattensalamandern. År 2015 beslutade man att hjälpa arten på traven genom en återintroduktion.

Återintroduktionen av större vattensalamander i Kyrsjölötsdammen genomfördes i ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms herpetologiska förening. Återintroduktionen skedde enligt samma metod som användes vid återintroduktionen av arten i Judarskogens naturreservat. Metoden går ut på att flytta vuxna individer från en närliggande damm så att dessa får leka av sig i den nya dammen. Efter lekperioden fångas de vuxna individerna åter in och flyttas tillbaka till deras hemdamm. Vattensalamandrar söker sig nämligen ofta tillbaka till den damm de är födda i. Även i detta fall togs vuxna individer från Olovslundsdammen. För att förhindra de vuxna individerna från att rymma från den nya dammen sattes ett driftstaket upp mellan april och oktober.

Resultat

Resultaten tyder på att återintroduktionen kan ha lyckats även i Kyrksjölötens naturreservat, men hittills har reproduktionsframgången varit för knapp för att kunna dra några säkra slutsatser.

När leken var färdig på sensommaren 2015 återfanns 87 av de vuxna djuren i Kyrksjödammen, vilka kunde flyttas tillbaka till Olovslundsdammen.
Minst 372 årsungar räknades in vid fältkontroll under hösten 2015. Dessa kunde sedan vandra upp och sprida sig i landmiljön kring Kyrksjön. För att få veta om större vattensalamander har etablerat sig igen behövdes uppföljande inventeringar efter minst tre år, då ungdjuren från 2015 börjat bli mogna att själva reproducera sig.

2018 följdes reproduktionen hos större vattensalamander upp i Kyrksjödammen.
Vid vårleken påträffades som mest 27 lekande vuxna individer av arten (5 honor och 22 hanar. Dock hade 6 honor setts vid tidigare datum). Ett större antal vuxna individer av mindre vattensalamander observerades också.

Under hösten 2018 räknades antalet salamandrar som gick upp på land från dammen. Sammanlagt under perioden 19 augusti - 7 december återfanns 7 årsungar av större vattensalamander och 15 vuxna (5 honor och 10 hanar). Betydligt fler mindre vattensalamandrar observerades; 559 årsungar, 21 vuxna honor och 16 vuxna hanar.

Resultatet 2018 visar att större vattensalamander numera förekommer i Kyrksjölöten, sannolikt tack vare den återintroduktion som gjordes 2015. Det har också skett en viss rekrytering, vilket är positivt i sig, även om den inte var särskilt framgångsrik då endast 7 årsungar observerades. Det finns troligen flera orsaker till detta. Dels rådde extrem torka under sommaren och hösten 2018 i långa perioder, vilket är negativt för groddjuren, dels kan det finnas individer av större vattensalamander som ännu inte blivit könsmogna. Andra tänkbara orsaker kan vara predation och konkurrens från andra organismer i och vid dammen. För att kunna fastställa om större vattensalamander har etablerats i Kyrksjölöten skulle det behövas fler uppföljningar under de närmaste åren.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Idrottsförvaltningen
  • Stockholms herpetologiska förening
Kontakt
Uppdaterad: 2019-10-04