Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (LÅP)

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.3.1.28.4.1

Statusklassning av samtliga hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har inte kunnat fastställas för Kyrksjön. Dessa bör utredas närmare.

Då pumpning sker nedströms utloppet från Kyrksjön kan detta medföra att statusen av den hydrologiska regimen påverkas. För att bedöma påverkan på hydrologisk regim behövs information om vattenståndet för sjön innan utloppet började regleras, alltså det oreglerade vattenståndet. Bedömning av fiskarters vandringsbehov behövs för att klassa längsgående konnektivitet. För att kunna bedöma samtliga morfologiska kvalitetsfaktorer behövs även en bedömning av sjöns planform, bottensubstrat och struktur på det grunda vattenområdet. Utredningen bör även omfatta att klargöra nuvarande tillrinning till sjön så att tillrinningsområdet kan fastställas med större säkerhet.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-05-24